Nasze polityki

  W Grupie Żabka stale rozwijamy i profesjonalizujemy sposób funkcjonowania naszej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ładu korporacyjnego oraz wdrażania odpowiedzialnych praktyk zarządczych. Przedstawiamy wybrane kodeksy i polityki, które definiują sposób działania w wybranych obszarach tematycznych.

  Kodeks Etyki i Postępowania dla Pracowników

  Kodeks Etyki i Postępowania dla Pracowników jest narzędziem, które może wesprzeć pracownika Żabka Polska, kiedy staje wobec wyboru i chce upewnić się, czy podejmuje właściwą decyzję. Normy i wskazówki zebrane w Kodeksie mają ułatwiać codzienną pracę i być drogowskazem właściwych i etycznych zachowań, w zgodzie z wartościami Grupy Żabka.

  Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych

  Jako spółka zdefiniowaliśmy istotne aspekty naszych relacji biznesowych. Przed nami wspólna praca z dostawcami w celu efektywnego wdrożenia zapisów Kodeksu, utrzymując przy tym pozytywne relacje biznesowe, które wypracowaliśmy do tej pory. Proces kompleksowego wdrożenia rozpoczniemy w 2022, a cześć zapisów Kodeksu jest już zaimplementowana w obecnych umowach z partnerami biznesowymi.

  Polityka Bioróżnorodności

  Polityka bioróżnorodności określa ogólne zasady postępowania na rzecz ochrony bioróżnorodności, a także wskazuje w tym wymiarze główne kierunki działań Żabka Polska zmierzające do zapewnienia ochrony ekosystemów oraz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej.

  Polityka Cyrkularności dla Plastiku

  Wyznaczyliśmy zestaw jasnych zasad, którymi kierujemy się w naszych dążeniach do cyrkularności, a odpowiedzialność rozciągamy na cały proces – od projektowania po zapewnienie drugiego życia i regenerację środowiska.

  Polityka Dekarbonizacji

  Polityka dekarbonizacji wyznacza ogólne kierunki działań, zmierzające do realizacji celów klimatycznych opisanych w naszej Strategii Odpowiedzialności. Niniejsza Polityka jest także odpowiedzią na zobowiązania wynikające z udziału Żabka w inicjatywach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

  Polityka Dobrostanu Zwierząt

  Polityka wyznacza jednolite standardy w stosunku do produktów zwierzęcych oraz odzwierzęcych w asortymencie Marki Własnej Żabka Polska oraz wskazuje kierunek dla standardów w produktach marek producenckich.

  Polityka Ekoprojektowania

  W Żabka Polska wierzymy, że zrównoważone życie w zgodzie z planetą jest możliwe dla każdego i na co dzień. Dlatego jednym z filarów naszej Strategii Odpowiedzialności jest Zielona Planeta. Koncentrujemy się w nim na podejmowaniu działań, dzięki którym minimalizujemy nasz ślad środowiskowy.

  Polityka Energetyczna

  Polityka Energetyczna wskazuje kierunek działań dążących do wzrostu efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, zarówno w operacjach własnych Żabka (zakres 2) jak i w łańcuchu wartości (zakres 3).

  Polityka Filantropii Korporacyjnej i Sponsoringu

  Żabka Polska pragnie w świadomy i odpowiedzialny sposób adresować istotne wyzwania społeczne oraz pozytywnie wpływać na różnorodne grupy interesariuszy. Zgodnie z przyjętą Strategią Zaangażowania Społecznego wyznaczone zostały trzy filary mające zapewnić wywiązanie się z powyższego zobowiązania.

  Polityka Mobilności

  Polityka mobilności stanowi zbiór zasad i dobrych praktyk w odniesieniu do przemieszczania się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych Pracowników i Współpracowników Żabka Polska. Jej celem jest ułatwienie podejmowania decyzji zarządczych w zakresie mobilności i środków transportu w sposób świadomy i bardziej przyjazny środowisku.

  Polityka Odpowiedzialnego Pozyskiwania Minerałów – Minerałów Konfliktu i Kobaltu

  Celem niniejszej polityki jest określenie zobowiązań Spółki w zakresie pozyskiwania i użytkowania produktów zawierających wyżej wspomniane minerały oraz ustalenie wymagań wobec dostawców, od których je pozyskuje.

  Polityka Odpowiedzialnej Komunikacji, Marketingu i Reklamy

  Żabka Polska realizuje swoją misję w oparciu o cztery kluczowe wartości: odpowiedzialność, otwartość, wiarygodność i ambicja. Są one fundamentem wszystkich procesów biznesowych oraz postaw i zachowań kształtujących kulturę organizacyjną.

  Polityka Praw Człowieka

  Celem Polityki jest zapewnienie przestrzegania przez pracowników i współpracowników Spółki praw człowieka zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, w tym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz innych istotnych umów międzynarodowych.

  Polityka Praw Człowieka dla Partnerów Biznesowych

  Celem Polityki jest zapewnianie przestrzegania przez Partnerów Biznesowych praw człowieka zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, w tym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz innych istotnych umów międzynarodowych.

  Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

  Polityka Przetwarzania Danych Osobowych (Polityka Transparentności)

  Polityka Równości

  Mając na uwadze nasze wartości: Ambicję, Otwartość, Odpowiedzialność i Wiarygodność, Grupa Żabka przyjmuje niniejszą Politykę Równości jako zobowiązanie do wdrażania kultury równych szans. Uznajemy różnorodność i włączającą kulturę organizacji za jeden z obszarów o wymiarze strategicznym, obecny w Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka i jej filarze Odpowiedzialna Organizacja.

  Polityka Transportowa

  Polityka transportowa określa ogólne zasady transportu towarów w Żabka Polska, zgodne z odpowiedzialnością środowiskową i ma zastosowanie do obecnych i przyszłych Partnerów Biznesowych odpowiedzialnych za przewóz towarów. Zgodnie z Polityką przy rozwoju infrastruktury logistycznej, planowaniu dostaw oraz kontraktowaniu floty poszukiwane powinny być rozwiązania niskoemisyjne oraz minimalizujące negatywny wpływ na środowisko.

  Polityka Wodna

  Polityka określa wytyczne w ramach ograniczania ilości zużywanej wody oraz ochrony zasobów wodnych, a swym zakresem obejmuje Żabka Polska, Franczyzobiorców, a także dostawców Marek Własnych oraz dostawców produktów markowych.

  Polityka Zaangażowania Publicznego

  Otoczenie społeczne, gospodarcze, środowiskowe i legislacyjne, w którym funkcjonuje Żabka Polska zmienia się dynamicznie i rodzi istotne wyzwania, wymagające poszukiwania przez Spółkę optymalnych rozwiązań.

  Polityka Zarządzania Odpadami

  Polityka określa wytyczne dotyczące rekomendowanych sposobów zagospodarowania odpadów, dążąc do minimalizacji ich wytwarzania na każdym etapie życia produktu.

  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  Polityka Zrównoważonego Oleju Palmowego

  Ambicją Spółki jest stworzenie warunków do zrównoważonego życia w zgodzie z planetą dla każdego i na co dzień. Podkreślamy naszą odpowiedzialność środowiskową i społeczną. Jesteśmy m.in. odpowiedzialni za kształtowanie asortymentu oferowanego naszym klientom.

  Polityka Zrównoważonego Pozyskania Surowców Roślinnych oraz Zrównoważonego Połowu Ryb i Owoców Morza

  Polityka określa jednolite standardy i tryb postępowania z Produktami Marki Własnej oferowanymi przez Żabka Polska, w obrębie produktów zawierających kawę, herbatę, kakao, soję, ryby i owoce morza.

  Certifikaty ISO

  Grupa Żabka posiada Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), w skład którego wchodzi 5 międzynarodowych standardów: ISO 22000:2018, który pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ISO 14001:2015, będący wsparciem w dbaniu o środowisko naturalne, ISO 45001:2018 obejmujący system zarządzania BHP,  ISO 50001:2018, dotyczący efektywnego zarządzania energią oraz ISO 27001:2017 dotyczący bezpieczeństwa informacji.

  Zobacz wszystkie certyfikaty

  Plan Gospodarki Wodnej

  Mamy przyjemność poinformować Państwa o wdrażaniu normy Alliance for Water Stewardship (AWS) w Spółce Żabka.  AWS to międzynarodowy standard, który promuje odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Norma AWS to zbiór dobrych praktyk, zasad i kryteriów, które mają na celu poprawę efektywności zarządzania wodą, ochronę środowiska wodnego oraz wspieranie społeczności lokalnych. 

  Zobacz wszystkie dokumenty

  Informacja o realizowanej strategii podatkowej spółki Żabka Polska sp. z.o.o.

  Żabka Polska sp. z o.o. („Żabka” lub „Spółka”) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR wypełnia obowiązek sporządzania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej, zawierającej informacje określone w art. 27c ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Pobierz

  Informacja za rok 2020

  Pobierz

  Informacja za rok 2021

  Pobierz

  Informacja za rok 2022 ŻP

  Pobierz

  Informacja za rok 2022 LPI
  Podziel się:
  PDF

  Raport Odpowiedzialności 2023

  Grupa Żabka zajęła 2.miejsce
  w rankingu TOP 100 Global Most Loved Workplaces
  .
  This site is registered on wpml.org as a development site.